آموزش دوخت دامن نیم کلوش پشت بلند[caption id="attachment_7898" align="alignnone" width="692"] الگوی دامن نیم کلوش[/caption]الگوی این دامن بر اساس یک سوم دور کمر منهای یک بدست می آید ابتدا پارچه را دو لا کرده از قسمت عرضی و ترکی… Read More